11 septiembre 2010

Instal·lant una versió d'OpenERP en desenvolupament

En aquesta ocasió vaig a explicar com descarregar, instal·lar i provar un programa en estat de desenvolupament com OpenERP, utilitzant el software de control de versions Bazaar allotjat a Launchpad.


El primer que cal fer és instal·lar aquest programa de control de versions. Per fer-ho només cal donar aquesta ordre a la consola:$ sudo aptitude install bzr

Una vegada instal·lat el programa, anem a la pàgina inicial de launchpad i cerquem el programa que volem provar, en aquest cas OpenERP.Una vegada trobat el projecte...Cliquem a sobre de la pestanya CodeI ens sortirà una pàgina on ens dirà l'ordre que tenim que donar per descarregar el projecteAra s'ha d'obrir una terminal i escriure aquesta ordre$ bzr branch lp:openerp

Ens descarregarà dos fitxers que desarà en una carpeta anomenada openerpEntrem en la carpeta openerp, i comprovem quines opcions d'execució té per baixar la versió que ens interesa executant$ ./bzr_set.py --help


Veiem que no te gaires opcions. La que ens interessa és -v amb la versió trunk, per tant ordenem$ ./bzr_set.py -v trunk


Començarà ara a descarregar tot el projecte...


Bé. Aprofitaré el temps per llegir l'arxiu README.txt a veure que diu. Per fer-ho, obriré un altre terminal i a continuació donaré la següent ordre$ more README.txt

Aquí està el resultatVaja!, triga una mica... ¬¬. Tinc que pensar en contractar un servei ADSL més ràpid... M'ho apuntaré per demana'ls-hi als reis d'orient el proper nadal ;-)

Bé, aquest arxiu el que ens diu és que podem modificar les capçaleres del guió per configurar els links de les diferents branques amb les que tenim intenció de treballar, així com afegir els dels mòduls que volem afegir al projecte. Per defecte ens descarregarà el servidor, el client GTK i el client-servidor web, així com els mòduls oficials, els community i els extra. Com que aquests ja em van bé, no em cal tocar res. Menos mal! Amb el que m'ha costat entendre el que diu, i l'estona que porta descarregant, només m'hauria faltat que hagués de tornar a començar de nou. -_-'


Començo a veure alertes en les descàrregues. Suposo que és normal: aquesta és la branca en desenvolupament, i està en estat alfa.Bé! Ja ha acabat. Ara puc comprovar que, tal com esperava, ha descarregat el servidor, el client GTK i el client-servidor web, a més a més dels mòduls oficial, community i extras. A més, m'ha creat enllaços simbòlics dels mòduls a la carpeta server/bin. Tot correcte. Ja podem començar a provar-ho :-)

14 agosto 2010

Instal·lant un servidor OpenERP

En aquesta entrada descriuré el procediment que he seguit per instal·lar un servidor d'OpenERP en una Ubuntu 10.04 Server de 64 bits

1.- Instal·lació del servidor de bases de dades: PostgreSQL.

1.1.- Instal·lació.

Primer de tot instal·lar el servidor linux. En el cas de l'exemple s'ha instal·lat un Ubuntu 10.04 Server mínim amb el servidor de bases de dades PostgreSQL (sense entorn gràfic ni cap altre servidor dels proposats automàticament en el moment de la instal·lació).

Una vegada finalitzada la instal·lació del servidor linux, instal·lar el servidor i el client de la base de dades PostgreSQL.

# aptitude install postgresql postgresql-client

Per defecte, a la versió d'Ubuntu 10.04 Server, s'instal·la la versió 8.4 de PostgreSQL. Les ordres per arrencar, aturar, reiniciar i conèixer l'estat del dimoni del servidor postgresql són, respectivament:

$ sudo /etc/init.d/postgres-8.4 start
$ sudo /etc/init.d/postgres-8.4 stop
$ sudo /etc/init.d/postgres-8.4 restart
$ sudo /etc/init.d/postgres-8.4 status

1.2.- Configuració.

A continuació cal editar l'arxiu /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf per a permetre connexions locals amb usuaris de PostgreSQL diferents dels usuaris de linux:

$ sudo nano /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf

Substituir la línia:

local all all ident

per la línia

local all all md5

Finalment reiniciar el servidor de PostgreSQL per a que els canvis siguin efectius:

$ sudo /etc/init.d/postgresql-8.4 restart

1.3.- Creació d'un usuari de PostgreSQL.

Ara s'ha de crear l'usuari de PostgreSQL amb la seva contrasenya i els privilegis per crear bases de dades.

$ sudo su postgres
$ createuser –pwpromtp usuari

Introduir dues vegades la contrasenya i respondre que l'usuari no serà superusuari [n], sí podrà crear bases de dades [y], i no podrà crear nous usuaris [n].

Sortir del shell de l'usuari postgres amb:

$ exit

1.4.-Modificació de la contrasenya de l'usuari postgres.

Per defecte, l'usuari postgres no té configurada cap contrasenya. Per establir contrasenyes, tant d'usuari Unix, com d'usuari Postgres, cal seguir els següents passos (figura 1). Executar el següent comandament:

$ sudo passwd postgres

Que ens demanarà que introduïm la contrasenya d'Unix dues vegades. A continuació ens identifiquem com usuari postgres, entrem en una consola psql i executem les següents ordres:

$ su postgres
$ psql
postgres=# \password postgres

I introduïm novament dues contrasenyes que ens identificaran en l'entorn del servidor PostgreSQL. Per sortir només cal executar els següents comandaments:

postgres=# \q
$ exit

Figura 1. Modificació de la contrasenya de l'usuari postgres

2.- Instal·lació de llibreries de Python i XML

Instal·lar les següents llibreries de Python i XML, necessàries per a la execució del servidor OpenERP amb les seves dependències:

$ sudo aptitude install python python-libxml2 python-libxslt1 python-lxml python-psycopg2 python-imaging python-reportlab python-pyparsing python-pydot graphviz python-matplotlib python-numpy python-tz gs-gpl python-pychart python-egenix-mxdatetime python-vobject

Si s'han de poder enviar emails mitjançant SSL, s'ha d'instal·lar també aquest altre paquet:

$ sudo aptitude install python-openssl

Si en la mateixa màquina s'han d'executar el servidor i el client d'OpenERP, s'ha d'instal·lar també el següent paquet:

$ sudo aptitude install python-hippocanvas

Finalment, per poder instal·lar el mòdul PowerMail, s'ha d'instal·lar python-mako

$ sudo aptitude install python-mako

3.- Instal·lació del servidor OpenERP

3.1.- Descàrrega i instal·lació del paquet.

De la pàgina d'OpenERP, descarregar el paquet de la darrera versió del servidor (en el moment de fer aquest petit manual és la 5.0.12):

$ wget http://www.openerp.com/download/stable/source/openerp-server-5.0.12.tar.gz

Per instal·lar aquest programa, únicament cal descomprimir-lo i desempaquetar-lo al directori /opt. Per fer-ho, primer crearem el directori OpenERP:

$ sudo mkdir /opt/OpenERP

A continució descomprimir i desempaquetar el fitxer amb:

$ sudo tar -xzf openerp-server-5.0.12.tar.gz -C /opt/OpenERP/

Comprovar que el servidor arrenca correctament:

$ /opt/OpenERP/openerp-server-5.0.12/bin/openerp-server.py

El resultat ha de ser més o menys el que es mostra a la figura 2.

Es a dir, ens ha d'informar sobre la versió que estem executant, ens ha d'indicar el directori on s'instal·laran els mòduls, ens informarà del hostname, el port i l'usuari amb que es connecta a la base de dades, i les tres darreres línies ens informen dels ports per on estaran escoltant els protocols XML-RPC i NET-RPC, així com que el servidor s'està executant i està esperant connexions.

Per interrompre l'execució del servidor prémer la combinació de tecles Ctrl + C*.

Figura 2: Execució del servidor OpenERP

* Nota: Si en matar el procés del servidor OpenERP amb Ctrl + C no acaba de morir, s'ha d'obrir un altre terminal virtual (Ctrl + Alt + F2) i s'ha de matar el procés manualment amb:

$ kill -9 `ps xa|grep openerp-server.py|grep python|awk '{print $1}'`

3.2.-Connexió del servidor OpenERP amb la base de dades PostgreSQL.

Per connectar el servidor OpenERP amb la base de dades, s'han d'incloure els següents paràmetres en el comandament d'arrencada: el host, el port i l'usuari i la contrasenya de PostgreSQL. Per defecte s'assumeix que el host és localhost (els servidors OpenERP i PostgreSQL estan a la mateixa màquina), i el port de PostgreSQL és el 5432. Per tant, per connectar amb l'usuari que es va crear anteriorment s'ha d'executar el següent comandament:

$ /opt/OpenERP/openerp-server-5.0.12/bin/openerp-server.py -r usuari -w contrasenya

Si hi hagués instal·lat cap client d'escriptori, ja es podria executar i connectar al servidor OpenERP situat a localhost, pels ports 8069 o 8070 per crear la base de dades inicial i finalitzar de configurar l'aplicació.

3.3.- Arxiu de configuració del servidor OpenERP.

Per crear l'arxiu de configuració automàticament cal executar el mateix comandament d'arrencada del servidor, aquesta vegada però, amb l'opció -s:

$ /opt/OpenERP/openerp-server-5.0.12/bin/openerp-server.py -r usuari -w contrasenya -s

En aquesta ocasió arrencarà el servidor, i a la mateixa vegada crearà l'arxiu .openerp_serverrc a la carpeta de l'usuari.

Caldrà moure aquest arxiu al directori /etc/OpenERP/openerp-server-5.0.12. Per fer-ho, primer s'han de crear els directoris corresponents:

$ sudo mkdir /etc/OpenERP
$ sudo mkdir /etc/OpenERP/openerp-server-5.0.12
$ sudo mv ~/.openerp_serverrc /etc/OpenERP/open-server-5.0.12/.openerp_serverrc

I a continuació s'han de restringir els permisos de lectura d'aquest arxiu per evitar que qualsevol usuari tingui accés a les contrasenyes que emmagatzema. Per fer-ho primer s'ha d'assignar a l'administrador del sistema com propietari del mateix, a continuació cal assegurar-se que només el propietari té permisos de lectura, i finalment s'ha de comprovar el que s'ha fet (figura 3):

$ sudo chown root:root /etc/OpenERP/openerp-server-5.0.12/.openerp_serverrc
$ sudo chmod 600 /etc/OpenERP/openerp-server-5.0.12/.openerp_serverrc
$ ls -la /etc/OpenERP/open-server-5.0.12
Figura 3: Canviant el propietari i els permisos de l'arxiu de configuració.

3.4.- Executant més d'un procés de servidor OpenERP a la mateixa màquina.

Amb la finalitat de poder executar més d'un procés de servidor OpenERP a la mateixa màquina, es poden crear copies de l'arxiu de configuració dintre del mateix directori amb diferents noms, que es poden llegir en el moment d'arrencada del servidor mitjançant l'opció --config. Això permet configurar diferents processos que escolten per ports diferents i que estan connectats a bases de dades distintes.

$ cd /etc/OpenERP/openerp-server-5.0.12/
$ sudo cp .open_serverrc .open_serverrc_empresaA
$ sudo cp .open_serverrc .open_serverrc_empresaB

A continuació caldria editar els arxius creats i modificar-los d'acord a les necessitats de cada empresa.

3.5.- Crear el guió d'arrencada, aturada, re-inici del servidor OpenERP.

Es aconsellable crear un guió que permeti aturar, arrencar, re-iniciar i conèixer l'estat dels processos dels diferents servidors OpenERP.
#!/bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides: openerp-server
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop: $syslog
# Should-Start: $network
# Should-Stop: $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Enterprise Resource Management software
# Description: Open ERP is a complete ERP and CRM software.
### END INIT INFO

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/bin/openerp-server
NAME=openerp-server
DESC=openerp-server

# Assign order (start, stop, restart|force-reload, status)to $ORDER
ORDER="${1}"
shift

# Specify the user name (Default: openerp).
#USER=openerp
if [ -z $1 ]; then
USER="jmartin"
else
USER="$1"
shift
fi

NAME=${NAME}_${USER}

# Specify an alternate config file (Default: ~/.openerp_serverrc).
# CONFIGFILE="~/.openerp_serverrc"
CONFIGFILE="~/.openerp_serverrc"

# Additional options that are passed to the Daemon.
PARAM=""
if [ $# -ge 1 ]; then
while [ ! -z "${1}" ]; do
PARAM="${PARAM} ${1}"
shift
done
fi
DAEMON_OPTS="--config=${CONFIGFILE} ${PARAM}"

# pidfile
PIDFILE="/var/run/${NAME}.pid"

test -x ${DAEMON} || exit 0

set -e

case "${ORDER}" in
start)
if [ -f ${PIDFILE} ]; then
echo "${NAME} already running: `cat ${PIDFILE}`"
exit 1
fi

echo -n "Starting ${DESC}: "
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/${NAME}.pid \
--chuid ${USER} --background --make-pidfile \
--exec ${DAEMON} -- ${DAEMON_OPTS}
echo "`cat ${PIDFILE}` running."
echo "${NAME}."
;;

stop)
if [ ! -f ${PIDFILE} ]; then
echo "${NAME} not running"
exit 1
fi

echo -n "Stopping ${DESC}: "

start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/${NAME}.pid \
--oknodo
echo "${NAME} `cat ${PIDFILE}`: stopped."
rm -f ${PIDFILE} # remove pidfile
;;

restart|force-reload)
echo -n "Restarting ${DESC}: "

start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/${NAME}.pid \
--oknodo

sleep 1

start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/${NAME}.pid \
--chuid ${USER} --background --make-pidfile \
--exec ${DAEMON} -- ${DAEMON_OPTS}

echo "`cat ${PIDFILE}` restarted."
echo "${NAME}."
;;

status)
echo -n "Checking ${DESC}: "
if [ -f ${PIDFILE} ]; then
echo "`cat ${PIDFILE}` running."
else
echo "stopped."
fi
;;

*)
N=/etc/init.d/${NAME}
echo "Usage: ${NAME} {start|stop|restart|force-reload|status}" >&2
exit 1
;;
esac

exit 0

Aquest guió s'ha de desar al directori /etc/init.d/ i permet arrencar, re-arrencar, aturar i conèixer l'estat dels diferents processos del servidor OpenERP, amb els següents comandaments:

$ sudo /etc/init.d/openerp-server start
$ sudo /etc/init.d/openerp-server restart
$ sudo /etc/init.d/openerp-server stop
$ sudo /etc/init.d/openerp-server status

3.6.- Automatitzar l'arrencada del servidor OpenERP.

Per automatitzar l'arrencada del servidor OpenERP cal executar la següent ordre:

$ sudo update-rc.d openerp-server defaults 98

Els missatges del servidor no apareixen per pantalla doncs el servidor s'ha executat amb el comandament nohup, i en conseqüència, els desa a l'arxiu nohup.out de la carpeta bin del directori d'instal·lació. Per veure'ls en temps real i poder fer depuracions, executar:

$ sudo tail -f /opt/OpenERP/openerp-server-5.0.12/bin/nohup.out

A la següent entrada explicaré com instal·lar un servidor OpenERP des de cero amb l'ajuda d'un guió


Font original: http://www.aulaerp.com/

21 junio 2010

Squeeze Debian GNU/Linux Multiseat

Què és un Sistema Multiseat o Multiestació.

Un sistema Multiseat o multiestació, també anomenat multiterminal, multi-station, multihead, és la configuració especial d'un equip informàtic que permet treballar a múltiples usuaris al mateix temps, cadascun amb el seu propi monitor, teclat, ratolí i, opcionalment, amb la seva pròpia targeta de so.

Preparació del sistema.

L'equip utilitzat per fer aquest exemple ha estat un ordinador AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+; 2048 MB de memòria RAM; un disc dur de 320 GB; una targeta gràfica integrada Nvidia Geforce 8300 amb tres sortides (VGA/DVI/HDMI); dos monitors, un LG L196WTQ (1440x900) i un Acer P205H (1600x900); dos teclats, un PS/2 i un USB; i dos ratolins USB.
Es parteix de la base que ja es disposa d'un ordinador amb la versió Squeeze de Debian GNU/Linux instal·lada.
Abans de començar, cal configurar la xarxa i crear els usuaris necessaris donat que algunes eines de Gnome no funcionen quan es treballa amb múltiples sessions simultàniament. Després s'ha d'actualitzar el sistema amb:
# aptitude update
# aptitude safe-upgrade

Instal·lació dels driver propietaris d'Nvidia

Per modificar l'arxiu xorg.conf, i tenint en compte que es té una targeta gràfica Nvidia, primer de tot cal instal·lar els drivers propietaris de Nvidia que facilitaran molt la tasca. Començar descarregant els controladors de la pàgina oficial de Nvidia. Una vegada descarregats s'ha de parar el servidor X amb:
# /etc/init.d/gdm stop
També ens hem d'assegurar que tenim instal·lats els paquets necessaris per compilar el driver:
# aptitude install binutils gcc make linux-headers-`uname -r` 
A continuació s'ha d'executar el guió descarregat, que en el moment d'escriure aquest manual és la versió NVIDIA-Linux-x86_64-195.36.31-pkg2.run:
# sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-195.36.31-pkg2.run
Una vegada instal·lat el controlador, es pot tornar a reiniciar el servidor X amb:
# /etc/init.d/gdm start
A més a més és molt important realitzar còpies de seguretat dels arxius xorg.conf i gdm.conf abans de començar perquè al llarg del procés de configuració pot ser necessari restablir-los.
# cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.original
# cp /etc/gdm/gdm.conf /etc/gdm/gdm.conf.original
Instal·lació de Xephyr
A continuació cal instal·lar xephyr i wmctrl. Aquests paquets no estan inclosos a la instal·lació per defecte, però es poden trobar als repositoris oficials.
# apt-get install xserver-xephyr wmctrl

Configuració del sistema multiestació.


Configuració del fitxer xorg.conf.


Ara es procedeix a configurar l'arxiu xorg.conf mitjançant l'eina NVIDA X Server settings que es troba al menú -> sistema -> preferències. Per fer-ho cal activar tots els monitors en mode TwinView com mostren les imatges següents:


Aprofitem aquest moment per conèixer la resolució de cada monitor, i anotem els resultats en un paper, doncs ho necessitarem més endavant. Aquest és el codi de l'arxiu xorg.conf una vegada aplicats i desats els canvis fets.
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder58) Tue Oct 20 21:25:04 PDT 2009
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "ACER"
ModelName "Acer P205H"
HorizSync 31.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Option "DPMS"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
VendorName "LG Electronics"
ModelName "LG L196WTQ"
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 8300"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device1"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 8300"
BusID "PCI:2:0:0"
Screen 1
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "1"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0, DFP: nvidia-auto-select +1600+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Device1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "metamodes" "DFP: nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection 

Creació del guió llançador del servidor xephyr: Xephyr-path.sh

A continuació cal crear el guió responsable de carregar les dues sessions del servidor Xephyr:
# gedit /usr/sbin/Xephyr-path.sh
amb el següent contingut:
#!/bin/bash
# 200906 - josean
# http://netpatia.blogspot.com/

trap "" usr1
XEPHYR=/usr/bin/Xephyr
DISPLAY=:0
XAUTHORITY=/var/lib/gdm/:0.Xauth
args=()

while [ ! -z "$1" ]; do
if [[ "$1" == "-kbdpath" ]]; then
shift
if [ ! -z "$1" ]; then
 args=("${args[@]}" "-keybd")
 args=("${args[@]}" "evdev,,device=/dev/input/by-path/$1,xkbrules=xorg,xkbmodel=evdev,xkblayout=es")
fi
elif [[ "$1" == "-mousepath" ]]; then
shift
if [ ! -z "$1" ]; then
 args=("${args[@]}" "-mouse")
 args=("${args[@]}" "evdev,,device=/dev/input/by-path/$1")
fi
else
args=("${args[@]}" "$1")
# echo "+++ args $1 +++" >> /tmp/logXephyr
fi
shift
done

# Next line is just to create a log file with the invocation parameters, for debug purposes
echo $XEPHYR -ac "${args[@]}" >> /tmp/logXephyr
exec $XEPHYR -ac "${args[@]}"
Finalment se li han de donar permisos d'execució al propietari (root):
# chmod 755 /usr/sbin/Xephyr-path.sh

Modificació de l'arxiu gdm.conf.

Per poder modificar l'arxiu gdm.conf, primer s'ha d'obtenir informació relativa als events d'entrada del sistema. Aquesta informació la proporciona les següents ordres:
# ls /dev/input/by-path/ | grep event | grep kbd
pci-0000:00:02.0-usb-0:3:1.0-event-kbd
platform-i8042-serio-0-event-kbd
# ls -la /dev/input/by-path/ | grep event | grep mouse
pci-0000:00:04.0-usb-0:1:1.0-event-mouse
pci-0000:00:04.0-usb-0:3:1.0-event-mouse
La primera ordre mostra els teclats, i la segona els ratolins. Tots els dispositius que comencen per "platform" corresponen als dispositius "PS/2" i els "PCI" són, òbviament, els USB.
A continuació ja es pot editar l'arxiu gdm.conf i afegir la informació necessària sota l'etiqueta [servers]. En l'exemple següent, ombrejat en groc, es mostra la configuració de les dues terminals d'acord als paràmetres de resolució i events d'entrada obtinguts anteriorment.
[servers]
# Also note, that if you redefine a [server-foo] section, then GDM will
# use the definition in this file, not the GDM System Defaults configuration
# file. It is currently not possible to disable a [server-foo] section
# defined in the GDM System Defaults configuration file.
#
# 0=Standard
#
# Means that DISPLAY ":0" will start an X server as defined in the
# [server-Standard] section.
# ****************************************************************************
# Multiseat setup (200906)

0=Xephyr0
1=Xephyr1
2=Xephyr2

[server-Xephyr0]
name=Xephyr0
command=/usr/bin/X -br -dpms -s 0
handled=false
flexible=false

[server-Xephyr1]
name=Xephyr1
command=/usr/sbin/Xephyr-path.sh -br -screen 1440x900 -kbdpath pci-0000:00:02.0-usb-0:3:1.0-event-kbd  -mousepath pci-0000:00:04.0-usb-0:3:1.0-event-mouse
handled=true
flexible=false

[server-Xephyr2]
name=Xephyr2
command=/usr/sbin/Xephyr-path.sh -br -screen 1600x900 -kbdpath platform-i8042-serio-0-event-kbd -mousepath pci-0000:00:04.0-usb-0:1:1.0-event-mouse
handled=true
flexible=false
# ***************************************************************************
El segon canvi que s'ha de fer en el fitxer gdm.conf està relacionat amb la petició d'autenticació. En la secció [daemon], s'ha de canviar la referència al “Greeter” original per una referència a un nou guió que s'encarregarà de col·locar cada finestra de xephyr a la seva posició correcta:
# ****************************************************************************
[daemon]
# The greeter for attached (non-xdmcp) logins. Change gdmlogin to gdmgreeter
# to get the new graphical greeter.
# Greeter=/usr/lib/gdm/gdmgreeter
Greeter=/usr/sbin/Xephyr-login.sh
# ****************************************************************************
Aquest guió serà cridat per l'usuari gdm, de mode que s'ha de crea el guió com a propietat d'aquest usuari, donant únicament permisos d'execució a aquest.
# gedit /usr/sbin/Xephyr-login.sh
# chown gdm:gdm /usr/sbin/Xephyr-login.sh
# chmod 744 /usr/sbin/Xephyr-login.sh
I el contingut del guió serà el següent:
#!/bin/bash
# /usr/sbin/Xephyr-login.sh

XAUTH_BASE=/var/lib/gdm/:0.Xauth
DISPL_BASE=:0

XEP=$(XAUTHORITY=$XAUTH_BASE xwininfo -root -children -display :0 | grep "Xephyr on :1" --max-count=1)
echo ${XEP} >> /tmp/logXephyrLogin

# assign values to positional parameters to obtain the id (first parameter) of the Xephyr window
set ${XEP}
DISPLAY=$DISPL_BASE XAUTHORITY=$XAUTH_BASE wmctrl -i -r $1 -e 0,1600,0,-1,-1
echo $1 >> /tmp/logXephyrLogin_1

/usr/lib/gdm/gdmlogin

En aquest cas s'ha desplaçat una de les sessions 1600 pixels a la dreta, donat que és la resolució de la pantalla de l'esquerra.